தேசிய அபிவிருத்தி நம்பிக்கை நிதியத்தின் சுயதொழில் அபிவிருத்திக்கான கட்டம் - 111

posted Oct 3, 2009, 2:11 AM by Web Team   [ updated Jan 29, 2010, 9:05 PM by Prasath Mendis Appu ]
தேசிய அபிவிருத்தி நம்பிக்கை நிதியத்தின் சுயதொழில் அபிவிருத்திக்கான கட்டம் - 111 (20.09.2009) காசோலை வழங்கும் போதும், அதிதிகள் உரையாற்றும் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் தங்களின் பார்வைக்காக.

Comments